Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Wykonanie pełnego projektu pn. „Zmiana zasilania 6kV stacji SO-26 z GSZ-1 na GSZ-2”

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: JJA PROGRESS z Bielsko – Biała

Zakres prac:

Wykonanie wielobranżowego projektu zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, oraz wymogami BHP obejmującego :

 1. Remont i doposażenie pola 6kV nr 2 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2
 2. Remont i doposażeni pola 6kV nr 20 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2
 3. Remont i doposażenie pola 6kV nr  3 w rozdzielni dwusystemowej SO-26
 4. Remont i doposażenie pola 6kV nr  9 w rozdzielni dwusystemowej SO-26
 5. Dobór kabli (sprawdzenie warunków obciążeniowych i zwarciowych dla 2 linii zasilających stację SO-26 na napięcie 6kV dwusekcyjnej przy założeniu 100 procentowej rez erwacji wzajemnej linii – proponowane kable: YAKY y –S 3×240+50 6/6kV
 6. Budowa dwóch linii kablowych 6kV relacji GSZ-2 do SO-26 o długości około 1km każda.
 7. Sposób wyprowadzenia i wprowadzania kabli z rozdzielni stacji SO-26 i GSZ-2
 8. Wyznaczenie nastaw i koordynacja zabezpieczeń do  warunków istniejącej sieci.
 9. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych dla realizacji zadania – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.
 10. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP dla instalacji oraz poszczególnych jej elementów.
 11. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG
 12. Kosztorys wykonawczy z wyszczególnieniem poszczególnych etapów realizacji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych.

 

Przewidywany termin realizacji: do 30 września 2018 r.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 22.08.2018r. – godz. 1000
 2. 28.08.2018r. – godz.  1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu.
 2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji projektu.
 4. Wstępny opis zastosowanego rozwiązania technicznego (w tym sposobu układania kabli w miejscach kolizji: drogi, kanały, ogrodzenia i inne).
 5. Harmonogram realizacji prac.
 6. Warunki i termin płatności.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Branża elektryczna:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Bronisław JAWOREK tel.(32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie pełnego projektu pn. „Zmiana zasilania 6kV stacji SO-26 z GSZ-1 na GSZ-2””należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31.08.2018r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn