Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie pełnego projektu pn. „Budowa nowej kontenerowej stacji oddziałowej SO-12 wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej” 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AMTRONICS z Wygiełzów

Zakres prac:

Wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego pełnobranżowego zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym oraz wymogami BHP obejmującego:

 

 1. Inwentaryzację istniejącej instalacji stacji SO-12 i infrastruktury elektrycznej zewnętrznej.
 2. Lokalizację nowej stacji.
 3. Stanowiska transformatorowe:
  a) transformator 6/0,5kV moc 630 VA – 2szt.,
  b) transformator 6/04kV moc 400VA – 2szt.,
 4. Pomieszczenia rozdzielnic.
 5. Rozdzielnię dwusekcyjną 6kV- min 12 pól wraz z obwodami okrężnymi i sterowaniem.
 6. Rozdzielnię dwusekcyjną 500V.
 7. Rozdzielnię dwusekcyjną 400V.
 8. Układ zasilania gwarantowanego.
 9. Telemechanikę dla wyżej wymienionego wyposażenia wraz układem zdalnego monitorowania stacji i rozdzielni zasilanych.
 1. Aplikację monitoringu parametrów elektrycznych (przyłącza, pól rozdzielczych, transformatora ) i stanów aparatury łączeniowej/ zabezpieczającej w oparciu o system PLC oraz stację operatorską z zainstalowanym systemem SCADA.

Podstawowe funkcje systemu nadzoru/monitoringu:

a) zdalny nadzór nad pracą stacji,

b) monitoring wszystkich stanów i parametrów urządzeń rozdzielni (pomiary prądów, napięć, liczników energii, stanów wyłączników/zabezpieczeń itd.),

c) monitoring rozpływu i jakości energii,

d) graficzna prezentacja stanu nadzorowanego obiektu,

e) przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów,

f) pełna archiwizacja danych i zdarzeń dla poszczególnych pól,

g) raportowanie na podstawie danych bieżących i archiwalnych,

h) system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi (awaria pola, przekroczenie wartości parametrów).

11. Linie 6kV zasilające SO-12 i odpływowe  z SO-12 (z kablami sterowniczymi).

12. Linie 500 VAC odpływowe z SO-12.

13. Linie 400 VAC odpływowe z SO-12

14. Linie światłowodową (teletechnika) do rozdzielni niskiego napięcia

15. Infrastrukturę towarzyszącą stacyjną.

16. Sposób wyprowadzenia, wprowadzania, podłączenia kabli z rozdzielni stacji SO-12 do istniejących odpływów.

17. Wyznaczenie nastaw i koordynacja zabezpieczeń do warunków istniejącej sieci.

18. Technologię uruchomienia i przeprowadzenia ruchu próbnego nowych urządzeń.

19. Technologię i harmonogram realizacji projektu (ciągłe zasilanie wszystkich obecnych odbiorów z stacji).

20. Przygotowanie wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przewidzianych prawem pozwoleń administracyjnych dla realizacji zadania – w przypadku zaistnienia konieczności ich wykonania.

21. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP dla instalacji oraz poszczególnych jej elementów.

22. Aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych w formie DWG.

23. Kosztorys wykonawczy z wyszczególnieniem poszczególnych etapów realizacji oraz Tabelą Elementów Rozliczeniowych.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 27.01.2020 r. –  godz. 1000
 2. 31.01.2020 r. – godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania projektu.
 2. Koszt opracowania projektu (z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego).
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Wstępny opis zastosowanego rozwiązania technicznego (w tym sposobu układania kabli w miejscach kolizji: drogi, kanały, ogrodzenia i inne).
 5. Harmonogram realizacji prac.
 6. Warunki i termin płatności.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Branża budowlana:

Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 927, kom 512 403 431

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie projektu pn. „Budowa nowej kontenerowej stacji oddziałowej SO-12 wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 7 lutego 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.