Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 1. Wykonanie oraz zabudowę podestu roboczego przy zasuwach na instalacji wody obiegowej, zgodnie z rysunkami F-S 1511 (Załącznik nr 1), F-S 1514 (Załącznik nr 2), II/B-155-00 (Załącznik nr 3).
 2. Wykonanie stalowej skrzyni na szlamy, zgodnie z rysunkiem F-S 1510 (Załącznik nr 4).

Zakres prac wraz z uwagami dla w/w pkt. 1 i 2, przedstawia Załącznik nr 5.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: SMP sp. z o.o. z Zabrza

 

Przewidywany termin realizacji zadania: miesiąc lipiec/sierpień 2022r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni stałego przedstawiciela  do nadzorowania prac.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac w rozbiciu na punkt 1 i 2.
 2. Czas realizacji prac dla punktu 1 i 2.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 • Tomasz KAŁMUK tel. 2 888 444 wew. 958, kom. 512 403 472.
 • Marcin NOWAK tel. 2 888 444 wew. 462, kom. 512 403 452.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie oraz zabudowa podestu roboczego przy zasuwach na instalacji wody obiegowej. Wykonanie stalowej skrzyni na szlamy.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 05 lipca 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: