Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż regałów w składnicy akt Spółki.

Oferta powinna obejmować:

 1. dwa warianty regałów:
 • regały przesuwne,
 • regały wolnostojące
 1. wskazanie ilości regałów niezbędną do ułożenia 240 m akt oraz 300 m akt oddzielnie dla każdego z ww. wariantów lub też dla maksymalnego wykorzystania tych pomieszczeń dla składnicy akt.

Zakres prac obejmuje wykonanie regałów oraz ich montaż w siedzibie Spółki w pomieszczeniu przeznaczonym na składnicę akt. Wymiary pomieszczenia wskazano w załączniku nr 1 do zapytania. Pomieszczenia znajdują się na parterze budynku podpiwniczonego. Nośność stropu tego pomieszczenia wynosi 200 kg/m2.

Obecnie do ułożenia na regałach jest przeznaczona łącznie ok. 240 m akt, w tym 4 m akt o niestandardowych wymiarach (oddzielne regały lub półki na ten rodzaj akt):

 • 47×36 cm
 • 42×34 cm

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym dla wariantów opisanych powyżej.
 2. Poglądowe rozmieszczenie regałów w pomieszczeniach Spółki.
 3. Czas realizacji całości prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela (Koordynator): Pani Katarzyna Franc  tel. (32) 288 84 44 wew. 300, kom. 512 403 406

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę prosimy przesłać e-mailem na adres: kfranc@hcm.com.pl w terminie do dnia 1 października 2021 roku.

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.

Załączniki: