Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie oraz montaż – Odkraplacz fi 2000 06-3078-1

Wykonanie oraz montaż – Kolektor III 06-3346-5a

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE SURSYS SP. Z O.O. Z BYTOMIA

 

Zakres prac:

 1. Prefabrykacja odkraplacza poz. 1-17 1682 kg – prefabrykację wykonać zgodnie z technologią wymiany.
 2. Prefabrykacja Kolektora III poz. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 23, 24, 25 – 975 kg
 3. Demontaż złomowy odkraplacza 1682 kg
 4. Demontaż złomowy kolektora III 975 kg
 5. Montaż odkraplacza oraz kolektora.

 

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową podkładową oraz nawierzchniową kolor szary.

 

Przewidywany termin realizacji prac:

Wykonanie: do 30.04.2019 r.

Montaż: Postój Główny w miesiącu maju 2019 r. – 10 dni kalendarzowych

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznych z Koordynatorem prac ze strony HCM.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan:

 • Wiesław Cichoń 32 / 2 888 444 wew. 797, tel. kom. 512 403 392
 • Marcin Waloszczyk 32 / 2 888 444 wew. 568, tel. kom. 512 403 450

 

Dokumentacja w wersji elektronicznej u Zamawiającego.

 Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania w tym szczegółowe zestawienie kosztów.
 2. Czas wykonania.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki: 

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie oraz montaż – Odkraplacz fi 2000 06-3078-1, Wykonanie oraz montaż – Kolektor III 06-3346-5a” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 12.02.2019 r. godz. 12:00.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru Oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.