Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie okresowych badań (legalizacji) nw. sprzętu dielektrycznego:

 • buty dielektryczne,
 • rękawice dielektryczne,
 • drążki uziemiające,
 • drążki izolacyjne 110 kV,
 • drążki izolacyjne 40 kV,
 • drążki izolacyjne 1 kV,
 • drążki izolacyjne 220 kV,
 • kleszcze dielektryczne,
 • podest izolacyjny,
 • amperomierz cęgowy,
 • wskaźnik napięcia SN do 15 kV,
 • wskaźnik napięcia SN do 110 kV.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Ośrodek Pomiarów i Automatyki „OPiA Serwis” Sp. z o.o. z Katowic

Z wykonanych badań potencjalny wykonawca przygotuje świadectwo legalizacji.

Prace będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

 

Termin realizacji prac: od 01.02.2021 do dnia 31.12.2022 r.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt jednostkowy wykonania poszczególnych rodzajów prac (w rozbiciu na poszczególne elementy) – cennik.
 1. Czas realizacji prac.
 2. Warunki i termin płatności.
 3. Kserokopie Uprawnień Kwalifikacyjnych osób wykonujących oferowane prace.
 4. Formy i koszty transportu sprzętu do sprawdzenia

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Rafał OCHMAN tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie okresowych badań (legalizacji) n/w sprzętu dielektrycznego (Zp 21472)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 27 stycznia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.