Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie ogrodzenia wokół zbiorników i parownic tlenu wydziału PSP

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

 

Zakres prac i dostaw składających się na przedmiot zamówienia:

 1. demontaż starego ogrodzenia o dł. ok. 40 metrów,
 2. utylizacja odpadów,
 3. zabezpieczenie dostępu do zbiorników i instalacji z tlenem na czas wymiany ogrodzenia,
 4. montaż nowego ogrodzenia o dł. ok. 50 metrów,
 5. wykonanie wszelkich prac ziemnych wraz z uporządkowaniem,
 6. dostawa i montaż ok. 50 metrów ogrodzenia panelowego,
 7. średnica drutu paneli 5 mm,
 8. podmurówka betonowa o wysokości 30 centymetrów,
 9. dwie furtki o szerokości 1 metra i wysokości 2 metrów.

 

Wysokość ogrodzenia ok. 2 metrów, elementy stalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo.

 

Przewidywany termin realizacji prac: marzec/kwiecień 2022 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie minimum 14 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia na stronie HCM S.A.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:


1) Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:
a) cen jednostkowych materiałów
b) dostaw, montażu
c) koszt utylizacji odpadów

2) Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu.
3) Warunki i forma płatności.
4) Warunki i czas trwania gwarancji.
5) Koszty serwisów dodatkowych.
6) Oświadczenie o:
a) przeprowadzeniu wizji lokalnej,
b) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania i zapoznaniu się z:

– miejscem prowadzenia prac,

– pełnym zakresem prac.

7) Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8) Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
9) Zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
10) Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Andrzej Dulski tel. (32) 288 84 44 wew. 836, kom. 509 826 077

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ogrodzenia wokół zbiorników i parownic tlenu wydziału PSP (27867)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 29 marca 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.