Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie nowego odkraplacza barometrycznego V=1,2m3 wraz z instalacjami zasilającymi i odpływowymi oraz zbiornikiem na wodę pofiltracyjną.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : ZAKŁAD TECHNICZNO – HANDLOWY „TECH-MIAR” Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie nowego odkraplacza barometrycznego V=1,2m3.
2. Demontaż istniejącego odkraplacza barometrycznego V=1,2m3.
3. Montaż nowego odkraplacza barometrycznego V=1,2m3.
4. Wykonanie nowej instalacji zasilającej DN125, długości około 8m i odpływowej DN100, długości około 12m oraz zbiornika na wodę pofiltracyjną.
5. Demontaż istniejącego zbiornika na wodę pofiltracyjną.
6. Naprawa uszkodzonego fundamentu pod zbiornik na wodę filtracyjną.
7. Zabudowa nowego zbiornika na wodę pofiltracyjną.
8. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wymienionych elementów.
9. Złom odpadowy Wykonawca na bieżąco będzie odwoził we wskazane miejsce przez HCM S.A.

Rysunek odkraplacza barometrycznego dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PM.
Zbiornik wody pofiltracyjnej należy wykonać na zasadzie odtworzenia.

Termin realizacji prac:
• wykonanie prac : w czasie postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017 r. Planowany termin postoju: 12.06.2017r. ÷ 25.06.2017r.
• prefabrykacja odkraplacza oraz zbiornika pofiltracyjnego : do dnia 09.06.2017r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.
Uwaga:
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania w/w prac.
2. Potwierdzenie czasu realizacji prac zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan MARCIN NOWAK tel. (32) 288 84 44 wew. 462, kom. 512 403 452.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie nowego odkraplacza barometrycznego V=1,2m3 wraz z instalacjami zasilającymi i odpływowymi oraz zbiornikiem na wodę pofiltracyjną” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.