Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie nawierzchni betonowej placu składowania materiałów.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : EUROKURIER USŁUGI TRANSPORTOWE Z TARNOWSKICH GÓR

Termin realizacji prac: sierpień 2017r.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Oferent.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Kosztorys ofertowy zawierający koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
3.Termin realizacji prac.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i termin gwarancji.
6.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
7.Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:
Pan Marcin Kaczmarczyk tel. (32) 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431,
Pan Dominik Helisz tel. (32) 2 888 444 wew. 530, tel kom. 510 105 415.
Wizja lokalną można przeprowadzić w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie nawierzchni betonowej placu składowania materiałów” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 24 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: