Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie naprawy wózka wciągarki na suwnicy Q=16/5T nr 1 na wydziale PRO.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW Dariusz Pająk z Radzionkowa

Zakres prac obejmuje:

 1. Opracowanie i uzgodnienie w UDT dokumentacji naprawczej zdeformowanych elementów wózka wciągarki suwnicy lejniczej Q16/5T nr na wydziale PRO.
 2. Wykonanie naprawy w/w elementów zgodnie z zatwierdzoną przez UDT dokumentacją.
 3. Przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez UDT dokumentacji powykonawczej
  po naprawie w 2 kopiach
 4. Wykonanie prób ruchowych oraz udział w odbiorze UDT w/w suwnicy po wykonaniu naprawy.

Przewidywany termin realizacji: wrzesień/październik 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz urządzenia dźwigowe (dźwig, zwyżka itp.) potrzebne do realizacji zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

Dokumentacja techniczna suwnicy do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

W przypadku wyboru metody naprawy poprzez wymianę uszkodzonych elementów, Wykonawca zobligowany jest do wykonania badania spoin wraz z opracowanie stosownej dokumentacji (WPS).

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac,
 2. Czas realizacji całości prac wraz z harmonogramem ich prowadzenia,
 3. Warunki i forma płatności,
 4. Warunki i czas trwania gwarancji,
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale PRO
 6. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe,
 7. Przedłożenie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonania tego typu prac,
 8. Przedłożenie referencji potwierdzających należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

 • Pan Jakub KUD (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie naprawy wózka wciągarki na suwnicy Q=16/5T nr 1 na wydziale PRO (Zp 24867)” należy złożyć
w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: