Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie mycia całej instalacji odsiarczania na wydziale PSK w 2024 r., w tym:

 1. Skrubera.
 2. Zbiornika skrubera.
 3. Mieszadła skrubera.
 4. Zbiornika absorbera.
 5. Mieszadła absorbera.
 6. Absorbera.
 7. Odkraplacza dwustopniowego typu Chevron.
 8. Zbiornika zawiesiny gipsu.
 9. Zbiornika filtratu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Ewelkan Baran & Aleksiejuk Sp.k. z Młoszowa

W załączniku nr 1 przedstawiono parametry poszczególnych urządzeń instalacji odsiarczania gazów.

Przewidywany termin realizacji: do końca 2024 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania mycia każdego urządzenia z osobna pkt.1 ÷ 9.
 2. Czas wykonania mycia każdego urządzenia z osobna pkt.1 ÷ 9.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 1. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 2. Wykaz sprzętu.
 3. Referencje.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Łukasz ŻYDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 793, kom. 512 403 420. 

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Mycie całej instalacji odsiarczania na wydziale PSK w 2024r. (Zp 36438)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 25 stycznia 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik:

 • zalacznik-nr-1 – parametry urządzeń instalacji odsiarczania gazów.