Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: 

Wykonanie montażu maszyny odlewniczej na Wydziale Pieca Szybowego.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PREMONT Sp. z o.o. z Katowic

Zakres montażu obejmuje:

 • Posadowienie części mechanicznej tj. rynny zalewowej, karuzelowej maszyny odlewniczej, rynny chłodzącej, sztaplarki i wiązarki oraz transportera wlewków;
 • Montaż układu hydraulicznego;
 • Montaż układu elektrycznego;
 • Montaż układu palników gazowych.

 

Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 900do 1300po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Planowany termin realizacji prac: październik 2018.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac w dniach od pon. do pt w godzinach 9:00 do 13:00. Istnieje możliwość oględzin wymienionych urządzeń w postaci rozłożonej – termin i szczegóły ustalić z Panem Zdzisławem Śliwą. Szczegóły dotyczące montażu elektrycznego i automatycznego można uzyskać od 19 września 2018 r.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Harmonogram prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Zdzisław Śliwa tel. kom. 512 403 422;

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Montaż maszyny odlewniczej na Wydziale Pieca Szybowego.”należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminiedo dnia 30.09.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.