Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie modernizacji zasilania i wymianę okablowania oraz odnowienie powłok antykorozyjnych suwnicy lejniczej Q=25/5T na Wydz. PSP

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac

Dane suwnicy:

 1. Suwnica lejnicza produkcji FUD Mińsk Mazowiecki 1979 r.
 2. Wysokość zabudowy suwnicy: 9m
 3. Ciężar suwnicy wynosi 22,204 T

 

Zakres prac:

Wariant I: Realizacja prac zakresu części elektrycznej:

 1. Inwentaryzacja instalacji elektrycznej suwnicy i szczegółowe zapoznanie się z istniejącą dokumentacją
 2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej branżowej obejmującej kompleksową modernizację i wymianę okablowania suwnicy lejniczej wraz z układem zasilania zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wymogami BHP – wymagane uzgodnienie z Katowickim Urzędem Dozoru Technicznego.
 3. Zabezpieczenie suwnicy do prowadzenia prac (zabezpieczenie ciągłości robót w każdych warunkach atmosferycznych w przypadku braku możliwości złożenia suwnicy pod obiektem zadaszonym).
 4. Dostawa i wymiana kompleksowa okablowania zgodnie z dokumentacją obejmującą:
  a) kable zasilające,
  b) kable mechanizmu podnoszenia suwnicy (stojan, wirnik, autotransformator, zwalniaki, łączniki krańcowe),
  c) kable mechanizmu podnoszenia pomocniczego suwnicy (zasilanie, stojan, wirnik, autotransformator, zwalniaki, łączniki krańcowe, obwody pomocnicze),
  d) kable mechanizmu jazdy wciągarki,
  e) kable mechanizmu jazdy suwnicy (stojan, wirnik, zwalniaki, łączniki krańcowe, obwody pomocnicze),
  f) przewody ruchome wraz z kablem do kasety sterowniczej
  g) kable i przewody pomocnicze (zewnętrzne połączenia szaf i skrzynek krosowych).
 5. Wymiana dławików tabliczek zaciskowych napędów, zwalniaków, skrzynek krosowych, kasety sterowniczej.
 6. Demontaż i montaż po przeglądzie: silników, zwalniaków krańcowych.
 7. Czyszczenie  (wew. i zew.) szaf sterowniczych, skrzynek.
 8. Czyszczenie wózków firanek kablowych, regeneracja dostosowanie do nowego okablowania.
 9. Przegląd i czyszczenie rezystorów.
 10. Trwały opis okablowania i pozostałego wyposażenia elektrycznego.
 11. Wykonanie pomiarów elektrycznych, przygotowanie dokumentacji odbiorowej.
 12. Wykonanie prób ruchowych oraz pod obciążeniem suwnicy.
 13. Udział w odbiorze suwnicy przez UDT.

 

Wariant II: Wykonanie prac zakresu części elektrycznej i mechanicznej:

 1. Prace elektryczne zgodnie z Wariantem I.
 2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego suwnicy:

Opcja 1:

 1. czyszczenie strumieniowo – ścierne do stopnia czystości powierzchni Sa 2 ½ ,
 2. malowanie konstrukcji suwnicy wg. poniższej technologii:

– SIGMACOVER 35 – 2 x farba podkładowa, grubość warstwy min. 100 µm,

– SIGMADUR 520 – 1 x farba nawierzchniowa – kolor żółty, grubość warstwy min. 120µm.

Orientacyjna powierzchnia do zabezpieczenia antykorozyjnego suwnicy wynosi 82m2.

Opcja II:

 1. czyszczenie strumieniowo – ścierne do stopnia czystości powierzchni Sa 2 ½ ,
 2. weryfikacja konstrukcji suwnicy pod kątem identyfikacji pęknięć. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń – wykonanie remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami (wykonanie dokumentacji naprawy zatwierdzonej prze UDT),
 3. malowanie konstrukcji suwnicy wg. poniższej technologii:

– SIGMACOVER 35 – 2 x farba podkładowa, grubość warstwy min. 100 µm,

– SIGMADUR 520 – 1 x farba nawierzchniowa – kolor żółty, grubość warstwy min. 120µm,

Orientacyjna powierzchnia do zabezpieczenia antykorozyjnego suwnicy wynosi 82m2.

W celu przygotowania oferty, Oferent dokona wyceny kosztów realizacji zadania w oparciu o otrzymaną drogą elektroniczną dokumentację techniczną.

Zastrzegamy sobie prawo do wyboru wariantu I lub II realizacji. 

UWAGI:

 1. Wykonawca wykona rewizję i przedmiary niezbędnych do realizacji zadania w zakresie elektrycznym.
 2. Wszystkie potrzebne materiały i sprzęt do realizacji prac zakresu mechanicznego zabezpieczy Wykonawca.
 3. Transport suwnicy na miejsce docelowe oraz niezbędny sprzęt transportowy zabezpieczy Wykonawca.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w odbiorach technicznych w terminie uzgodnionym z UDT.
 5. Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany czas realizacji prac dla wariantów I i II – 6 dni kalendarzowych (przewidywany termin 19 – 25.09.2020 r.)

Dokładny termin realizacji zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac ze szczegółowym kosztorysem dla prac elektrycznych i mechanicznych.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu. Należy podać również orientacyjny czas dostawy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie, że przesłana dokumentacja techniczna jest kompletna do wyceny i sporządzenia kosztorysu ofertowego.
 6. Deklaracja o zabezpieczeniu suwnicy celem prowadzenia prac we wskazanym miejscu na terenie HCM (zachowanie ciągłości robót w każdych warunkach atmosferycznych).
 7. Oświadczenie, że Wykonawca nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 8. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 9. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz do zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

Pan Zdzisław ŚLIWA tel. (32) 288 84 44 wew. 698, kom. 512 403 422

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja zasilania i wymiana okablowania oraz odnowienie powłok antykorozyjnych suwnicy lejniczej Q=25/5T na Wydz. PSP” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 5 czerwca 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.