Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie modernizacji pola poprzeczki 110kV

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: OPA-LABOR SP. Z O.O. Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Zadanie będzie realizowane na podstawie posiadanego przez Zamawiającego  projektu pn. „Modernizacja stacji 110/6kV GSZ-2 w HCM S.A.”.

Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna podczas wizji lokalnej.

Termin realizacji: 9 dni w czasie głównego postoju remontowego HCM S.A.: maj 2019 r.

Dokładny termin realizacji zostanie podany przez Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem.
Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

W zakres zadania wchodzi wykonanie całości prac polegających na zmianie układu rozdzielni 110kV z H3 na H5 na podstawie w/w projektu technicznego.


Zakres prac:

 1. Wykonanie demontażu istniejących urządzeń i instalacji.
 2. Dostawa i montaż  nowych urządzeń – inwestora posiada nowy wyłącznik (rok produkcji 2017) do zabudowy w polu poprzeczki.
 3. Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiS.
 4. Wykonanie prób i pomiarów pomontażowych.
 5. Dostarczenie protokołów z prób i pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzeń do załączenia.
 6. Przygotowanie i uzgodnienie zgłoszenia do załączenia do Tauron Dystrybucja nowych urządzeń.
 7. Przygotowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja programu łączeniowego i pierwszego podania napięcia (przed rozpoczęciem prac).
 8. Uruchomienie i przeprowadzenie ruchu próbnego nowych urządzeń.
 9. Sprawowanie nadzoru przy uruchomieniu nowych urządzeń do ruchu.
 10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 11. Utylizacja zdemontowanych urządzeń wskazanych przez Zamawiającego.

 

UWAGA: Wyłącznik 3AP1FG-123kV, 40kA, 3150A SIEMENS został zakupiony zgodnie z ofertą ETDH-U721-16-610940 z dnia 7.09.2017 r. i zamówieniem T201702346.

 

W przedstawionej ofercie Wykonawca zapewni:

 1. napełnienie gazem SF6 na budowie przez Siemens Sp. z o.o.
 2. nadzór nad montażem oraz próby funkcjonalne i sprawdzenie działania wyłącznika po montażu (sprzęt, ekipę montażową, dźwig),
 3. zaciski WN, naziemne metalowe konstrukcje wsporcze, i fundamenty,
 4. przewóz i rozładunek z miejsca składowania tj. magazyn HCM,
 5. pomiary i uruchomienie.

 

W celu zapoznania się z: dokumentacją techniczną, dostępnymi do zabudowy aparatami elektrycznymi, miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następującym terminie: 12.02.2019 r. godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 • Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457
 • Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –Modernizacja pola poprzeczki 110kV” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18 lutego 2019 r. godz. 1200.


Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.