Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Wykonanie modernizacji pola nr 6 na napięcie 6kV w rozdzielni SO-41 na potrzeby zasilania i sterowanie dmuchawy powietrza z silnikiem Sh 560H 2AA (1200kW)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DMP System Sp. z o.o. ze Świętochłowic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 15.05.2020 r.

 

Zakres prac:

I. Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja:

 1. Dobór i doposażenie 1 pola rozdzielni 6kV dwusystemowej w:
  a) aparaturę łączeniową – wyłącznik próżniowy; podziałka 210mm na wózku (typy: 3AH5 z obwodami wtórnymi wyprowadzonymi na listwę), 12kV; 25kA; 800 A,
  b) aparaturę zabezpieczeniową – sterownik polowy T800 typu: e2Tango T800,
  c) aparaturę pomiarową:

– licznik energii elektroniczny typ: A44 napięcie 3×57/100 …288/500 VAC, pomiar przekładnikowy,

– miernik parametrów sieci typ: N100,

Aparatura zabezpieczeniowa, licznik i miernik parametrów sieci powinny posiadać wyjścia komunikacyjne: RS485 modbus i Ethernet.

– przekładniki prądowe dwuuzwojeniowe w każdej fazie,

– przekładnik Ferrantiego
d) obwody wtórne: sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji,
e) styki pomocnicze i napęd ręczny istniejących odłączników systemowych,
f) obwody siłowe 6 kV (szyny Al, izolatory) z przystosowaniem do podpięcia 1 kabla z końcówkami kablowymi z otworem na śrubę M16,
g) odłącznik liniowy z uziemnikiem stałym i stykami pomocniczymi,
h) powiązania pomiędzy szafą sterowniczą dmuchawy o polem zasilającym.

2. Wykonanie z podłączeniem linii zasilającej 6kV wraz z pracami przygotowawczymi (demontaże, czyszczenie kanału i przepustów, wykonanie sytemu mocowań kabli na całym odcinku trasy wraz z uziemieniami: tras, szafy sterowniczej, silnika ).

3. Wykonanie z podłączeniem okablowania sterowniczego i sieciowego relacji szafa sterownicza dmuchawy, a pole zasilające zgodnie z wytycznymi projektu sterowania dmuchawy (należy wydać oprócz standardowych sygnałów obowiązkowych dla aplikacji silnikowych po 8 sygnałów wejść i wyjść obsługujących zabezpieczenia i sygnalizacje technologiczne w dwóch kablach sterowniczych i sygnał prądowy kablem ekranowanym celem przesłania do szafy sterowniczej pomiaru prądu maszyn oraz komunikacji z sterownikiem polowym e2Tango kablem sieciowym).

II. Wykonanie projektu powykonawczego pola i linii zasilającej wraz z układami sterowania zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, wymogami BHP. Wyznaczenie nastaw zabezpieczeń do warunków istniejącej sieci i przewidywanego odbioru silnikowego oraz zaprogramowanie sterownika. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP ( dodatkowo wymagane schematy montażowe, konfiguracja i logika użytkownika sterownikiem polowym e2Tango z opisem). Dokumentacja w trzech egzemplarzach w wersji papierowej (rys. w formacie A3) i wersji elektronicznej w formacie pdf oraz edytowalnej.

III. Wykonanie prób i pomiarów odbiorczych oraz uruchomienie instalacji (termin uruchomienia uzależniony od zakończenia prac związanych z dostawą i montażem dmuchawy wraz  instalacjami towarzyszącymi).

 

Modernizacja powinna być wykonana zgodnie z standardami rozwiązań technicznych Zamawiającego – dokumentacja techniczna dla przykładowej aplikacji dmuchawy i modernizacji pola nr 25 rozdzielni 6kV SO-41 do wglądu podczas wizji lokalnej.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 18.03.2020 r. –  godz. 1000
 2. 23.03.2020 r. – godz. 1000

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu:
 1. wizji lokalnej,
 2. wykonaniu i rewizji przedmiarów,
 3. zapoznaniu się z:

–  miejscem prowadzenia prac,

–  pełnym zakresem prac,

– dostępną dokumentacja techniczną.

 1. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także potwierdzenie, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 2. Oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót.
 3. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenia instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.
 4. Deklarację o wykonaniu robót na czynnych obiektach i instalacji elektroenergetycznych.
 5. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie modernizacji pola nr 6 na napięcie 6kV w rozdzielni SO-41 na potrzeby zasilania i sterowanie dmuchawy powietrza z silnikiem Sh 560H 2AA (1200kW)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 30 marca 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.