Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie modernizacji pola nr 25 na napięcie 6kV w rozdzielni SO-41 na potrzeby zasilania i sterowania dmuchawy powietrza z silnikiem Sh 560H 2AA (1200kW)

 Zakres prac:

I. Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja:

 1. Dobór i doposażenie 1 pola rozdzielni 6kV dwusystemowej w:
  a) aparaturę łączeniową – wyłącznik próżniowy; podziałka 210mm na wózku (typy: 3AH5 z obwodami wtórnymi wyprowadzonymi na listwę), 12kV; 25 kA; 800 A
  b) aparaturę zabezpieczeniową – sterownik polowy T800 typu: e2Tango T800,
  c) aparaturę pomiarową:
 • licznik energii elektroniczny typ: A44 napięcie 3×57/100 …288/500 VAC, pomiar przekładnikowy,
 • miernik parametrów sieci typ: N100,

Aparatura zabezpieczeniowa, licznik i miernik parametrów sieci powinny posiadać wyjścia komunikacyjne: RS485 modbus i Ethernet.

 • przekładniki prądowe dwuuzwojeniowe w każdej fazie,
 • przekładnik Ferrantiego
  d) obwody wtórne: sterowania, zabezpieczeń i sygnalizacji,
  e) styki pomocnicze i napęd ręczny istniejących odłączników systemowych,
  f) obwody siłowe 6 kV (szyny Al, izolatory) z przystosowaniem do podpięcia 1 kabla z końcówkami kablowymi z otworem na śrubę M16,
  g) odłącznik liniowy z uziemnikiem stałym i stykami pomocniczymi,

  2. Wykonanie linii zasilającej 6kV wraz z pracami przygotowawczymi (demontaże, czyszczenie kanału i przepustów, wykonanie sytemu mocowań kabli wraz z uziemieniami).
  3. Wykonanie okablowania sterowniczego i sieciowego relacji szafa sterownicza dmuchawy, a pole zasilające zgodnie z wytycznymi projektu sterowania dmuchawy (należy wydać oprócz standardowych sygnałów obowiązkowych dla aplikacji silnikowych po 8 sygnałów wejść i wyjść obsługujących zabezpieczenia i sygnalizacje technologiczne w dwóch kablach sterowniczych i sygnał prądowy kablem ekranowanym celem przesłania do szafy sterowniczej pomiaru prądu maszyn).

  II. Wykonanie projektu powykonawczego pola i linii zasilającej wraz z układami sterowania zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, wymogami BHP. Wyznaczenie nastaw zabezpieczeń do warunków istniejącej sieci i przewidywanego odbioru silnikowego oraz zaprogramowanie sterownika. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP.

  III. Wykonanie prób i pomiarów odbiorczych oraz uruchomienie pól.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 Termin realizacji: niezwłocznie po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 07.02.2019 r. godz. 1000
 2. 14.02.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie modernizacji pola nr 25 w rozdzielni SO-41” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 21 lutego 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.