Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie modernizacji pola liniowego 110kV oraz pola transformatorowego 110kV i 6kV

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PRZEDSIĘBIORSTWO „OPA-LABOR” SP. Z O.O. Z SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

 

Zadanie będzie realizowane na podstawie posiadanego przez Zamawiającego  projektu pn. „Modernizacja stacji 110/6kV GSZ-2 w HCM S.A.”.

Dokumentacja w wersji elektronicznej dostępna podczas wizji lokalnej.

 

Przewidywany termin realizacji: 9 dni w czasie postoju remontowego HCM S.A.: Maj 2020 r.

Dokładny termin realizacji zostanie podany przez Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem.

Realizacja prac uzależniona jest od uzyskania potwierdzenia wyłączenia zasilania od Dystrybutora.

W zakres zadania wchodzi wykonanie całości prac polegających na zmianie układu rozdzielni 110kV z H3 na H5 na podstawie w/w projektu technicznego.

 

Zakres prac:

 1. Wykonanie demontażu istniejących urządzeń i instalacji.
 2. Dostawa i montaż nowych urządzeń.
 3. Wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiS.
 4. Wykonanie prób i pomiarów pomontażowych.
 5. Dostarczenie protokołów z prób i pomiarów, oświadczenia o gotowości urządzeń do załączenia.
 6. Przygotowanie i uzgodnienie zgłoszenia do załączenia do Tauron Dystrybucja nowych urządzeń.
 7. Przygotowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja programu łączeniowego i pierwszego podania napięcia. ( przed rozpoczęciem prac)
 8. Uruchomienie i przeprowadzenie ruchu próbnego nowych urządzeń.
 9. Sprawowanie nadzoru przy uruchomieniu nowych urządzeń do ruchu.
 10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 11. Utylizacja zdemontowanych urządzeń wskazanych przez zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 02.08.2019 r. godz. 1000
 2. 09.08.2019 r. godz. 1000

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o analogicznym lub porównywalnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie modernizacji pola liniowego 110kV oraz pola transformatorowego 110kV i 6kV” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 sierpnia 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.