Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia Rafinerii Ołowiu w HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.H.U. „TRE-ELEKTRYK” Tomasz Kowalski z Olkusza

Zakres prac:

 1. Wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem dla obiektów:
  a) budynek rafinerii ołowiu (obiekt 46),
  b) filtr rafinerii ołowiu (obiekt 47).
 2. Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.
 3. Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, sprawdzenie zgodności z normą.
 4. Kompleksowy demontaż starej instalacji elektrycznej (składowanie elementów zdemontowanych w wskazanym przez inwestora miejscu do 1km).
 5. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
 6. Przygotowanie dokumentacji wstępnej do audytu.

W złożonej ofercie należy wyszczególnić wszelkie dodatkowe koszty nie ujęte w projekcie.

Przewidywany termin realizacji: do 28 lutego 2019 r.

Termin wykonania prac jest nieprzekraczalny i niesie za sobą wykonanie audytu powykonawczego potrzebnego do dalszego procesu realizacji zadania.

Prace wykonywane będą na obiektach  będących w ruchu ciągłym a niektóre strefy montażu oświetlenia wymagać będą koordynacji prac suwnicy na obiekcie.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 20.12.2018 r. godz. 1000
 2. 03.01.2018 r. godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Szczegółowy opis sposobu wykonania prac.
 4. Harmonogram realizacji prac.
 5. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Warunki i czas trwania gwarancji.
 8. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 9. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe niezbędne do pełnej realizacji zadania.
 10. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Zbigniew KURZAWA tel.(32) 288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674

Pan Łukasz PALIGA tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI –  Modernizacja instalacji oświetlenia Rafinerii Ołowiu w HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 9 stycznia 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1.   swobodnego wyboru oferty,
 2.   negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3.   odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4.   unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.