Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie konstrukcji wsporczej pod wentylator, podesty obsługowe oraz pomieszczenie transformatora.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.B.P.P. „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o. z Legnicy.

Zakres prac został ujęty w dokumentacji technicznej – PT : 34-10-468-R02 pod nazwą: „Konstrukcja wsporcza pod wentylator, podesty obsługowe oraz pomieszczenie transformatora” opracowanej przez Biuro Projektów BIPROMET S.A. Katowice.

Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PRI w dni robocze w godz. 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.

Ogólny zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie na zewnątrz hali żelbetowych stóp fundamentowych na głębokości 1,30m poniżej poziomu terenu oraz fundamentu pod schody stalowe na gł. 1,00m poniżej poziomu terenu. Wykonanie oraz montaż stalowej konstrukcji wsporczej wentylatora, wraz z podestami obsługowymi pokrytymi kratą podestową. Wykonanie oraz montaż stalowej drabiny z kabłąkiem.
 2. Wykonanie oraz montaż stalowych podestów obsługowych zlokalizowanych wewnątrz hali, na istniejącej płycie fundamentowej na poziomie ±0,00m, oraz na fundamencie pieca na poziomie +1,90m. Podesty obsługowe wykonać jako stalowe pokryte użebrowaną blachą łezkową.
 3. Wykonanie pomieszczenia transformatora zlokalizowanego wewnątrz hali na stropie fundamentu pieca na poziomie +1,90m. Pomieszczenie wykonać jako murowane (ściany gr. 150mm) z żelbetowym stropem gr.120mm. Odporność pomieszczenia REI120. Wewnątrz pomieszczenia od strony klatki schodowej zamontować płyty ppoż o odporności EI120.
 4. Uporządkowanie terenu.

Przewidywany termin realizacji prac:  marzec/kwiecień 2018 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres prac.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach ujętych powyżej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w prac, który winien wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego.
 2. Termin realizacji prac – określenie minimalnego czasu wykonania całego zakresu.
 3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542,

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie konstrukcji wsporczej pod wentylator, podesty obsługowe oraz pomieszczenie transformatora” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 16 lutego 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:     

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/\zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.