Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: „Wykonanie instalacji wodociągowej o średnicy ø90 mm z rur PE100 do budynku stacji dmuchaw PSP na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim na działce o nr ew. 510/8”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: P.U.H. INSTAD Tadeusz Krysiak z Waleńczów

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie wykopu liniowego o długości około 14m wraz z przejściem przez ścianę hali oraz posadzkę w hali.
 2. Wykonanie wpięcia do istniejącej instalacji wodociągowej o średnicy DN80mm (stal), należy wykonać wg rys. PZT oraz przedmiaru robót, za pomocą kształtek rurowo-kołnierzowych.
 3. Zabudowa zasuwy odcinającej podziemnej o średnicy DN80mm.
 4. Zabudowa rury osłonowej na odcinku pod drogą.
 5. Montaż w wykopie otwartym zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy ø90mm o długości ~14m.
 6. Przyłącze w hali należy zakończyć zasuwą oraz licznikiem wody (licznik dostarcza HCM S.A.).
 7. Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej.
 8. Odtworzenie nawierzchni w rejonie prowadzonych prac oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

 

UWAGI :

 1. Przystąpienie do prac nastąpi po uzyskaniu zgody na zamknięcie drogi w celu wykonania wykopu (uzyskanie zgody po stronie HCM S.A.).
 2. Uzgodnienia na prowadzenie prac ziemnych przygotują służby HCM S.A.
 3. Prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacji technologicznej w związku z powyższym należy teren prac oznaczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ściśle współpracować ze służbami korzystającymi z w/w ciągów.
 4. Wykonawca zadania zobowiązany jest do zapewnienia stałego przedstawiciela firmy nadzorującej wykonane roboty.
 5. Dokonanie przepięć jest możliwe tylko podczas postoju technologicznego Pieca Szybowego oraz w uzgodnieniu z koordynatorem.

 

Przewidywany termin realizacji prac : IV kwartał 2023 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Kosztorys ofertowy.
 3. Czas wykonania prac (możliwie najkrótszy).
 4. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 1. Warunki i czas trwania gwarancji.
 2. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 3. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. Marcin Nowak tel. kom. 512 403 452.
 2. Jan Murek tel. kom. 506 391 661.
 3. Michał Urbański tel. kom. 512 403 394.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Wykonanie instalacji wodociągowej o średnicy ø90 mm z rur PE100 do budynku stacji dmuchaw PSP na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ul. Hutniczej 17 w Miasteczku Śląskim na działce o nr ew. 510/8” (Zp 35547)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 15 listopada 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: