Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Instalacji odmrożeniowej rynien i rur spustowych w budynku Administracyjnym HCM S.A.

Zakres prac obejmuje:

 1. Doposażenie budynku Biurowca w system przeciw oblodzeniowy rynien.
 2. Zakres rzeczowy oferty oraz szacowany obmiar:
  a) projekt wykonawczy – techniczny powinien zawierać  cześć konstrukcyjną i elektryczną wraz z doborem wyposażenia oraz sposobem prowadzenia kabli z podziałem na obwody,
  – rynny poziome ok. 72 m,
  – rynny spustowe ok. 6 x 12m,
  – doposażenie rozdzielni elektrycznej w zabezpieczenie nadprądowe oraz niezbędną aparaturę,
  b) projekt powykonawczy + pomiary odbiorowe.
 3. Warianty wykonania:
 • przewody grzewcze z samoregulacją (ręczne załączanie i wyłączanie),
 • dedykowany sterownik wraz z czujnikami temperatury i wilgoci.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: I lub II kwartał 2023 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony przed podpisaniem zamówienia.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewni stałego przedstawiciela  do nadzorowania prac.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Kosztorys ofertowy z tabelą elementów scalonych.
 3. Czas realizacji prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 1. w branży elektrycznej: Łukasz Paliga kom. 512 403 461,
 2. w branży budowlanej: Marcin Kaczmarczyk tel. kom. 512 403 431.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Instalacja odmrożeniowa rynien i rur spustowych w budynku Administracyjnym HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 17 stycznia 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.