Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 Wykonanie „Instalacji do produkcji soli przemysłowej w celu ograniczenia ilości jonów chlorkowych i siarczanowych w ściekach poprocesowych”

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.06.2020
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.04.2020
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.03.2020

                                             

Celem zadania jest zaprojektowanie oraz realizacja przedsięwzięcia mającego na celu oczyszczanie strumienia filtratu z metali ciężkich oraz do zatężania strumienia filtratu w układzie wyparek w celu odzyskania wody oraz uzyskania stałych produktów zatężenia tj. chlorku sodu i siarczanu sodu.

Zakres oferty obejmuje:

 1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektów wykonawczych we wszystkich niezbędnych branżach.
 2. Opracowanie – na podstawie dokumentacji – kosztorysu inwestorskiego.
 3. Realizacja zadania w oparciu o wykonaną i zaakceptowaną dokumentację.

Dokumentacja winna zostać opracowana na podstawie załączonego do niniejszej Specyfikacji Skróconego Opisu Instalacji Zatężania Filtratu.

W przypadku zainteresowania realizacją przedstawionego zadania potencjalny oferent będzie uprawniony do zapoznania się (na terenie naszej Spółki) z projektem bazowym „Instalacji zatężania filtratu” opracowanym w ramach realizacji projektu „Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska”.

Ocena ofert będzie obejmowała:

 1. Cenę wykonania pełnej dokumentacji.
 2. Przewidywane koszty wykonania (realizacji) zadania.
 3. Przewidywany  czas realizacji dokumentacji
  a) Do pozwolenia na budowę;
  b) Wielobranżowej dokumentacji wykonawczej.
 4. Przewidywany czas realizacji zadania.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem zakresu oferty, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.       

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Andrzej Uliszak 32/ 2888444 wew. 560; kom 663 789 847.
 • Pan Tadeusz Szysler 32/ 2888444 wew. 385; kom 693 282 003.
 • Pan Piotr Wacławek 32/ 2888444 wew. 840; kom 512 403 441.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszty opracowania dokumentacji projektowej.
 2. Czas opracowania dokumentacji projektowej.
 3. Przewidywane koszty realizacji zadania.
 4. Wstępny harmonogram prac.
 5. Warunki i formę płatności.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie projektów i realizacji o podobnym zakresie.

 

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Oferent zobowiązany jest wykazać posiadane zasoby poprzez przedstawienia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót  w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca realizując niniejsze zamówienie dysponował:

a) w zakresie realizacji prac projektowych osobami posiadającymi uprawnienia projektowe w branżach niezbędnych do wykonania pełnej dokumentacji;

b) w zakresie realizacji prac osobami do kierowania robotami w specjalnościach wynikających z zakresu prac objętych dokumentacją. Wykonawca jest obowiązany do złożenia oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Ponadto zamawiający żąda dla spełnienia tego warunku przedłożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie.

3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, Oferent zobowiązany jest wykazać i udokumentować, iż w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, w tym okresie zrealizował inwestycję w zakresie analogicznym do zakresu przedmiotu zamówienia poprzez udokumentowanie co najmniej 3 (trzech) zadań w zakresie wykonania robót o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, wykazując referencje z realizacji podobnych zadań o wartości ponad 10 000 000 zł.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 300 000,0 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).  Wadium może być wniesione w gotówce lub poręczeniu bankowym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz  z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie Instalacji do produkcji soli przemysłowej w celu ograniczenia ilości jonów chlorkowych  i siarczanowych w ściekach poprocesowych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31.01.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:   http://www.hcm.com.pl/pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: