Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na :
Wykonanie i zabudowę palnika nagrzewnicy wg ry. B11-05-898.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: PIEC-BUD z LEGNICY.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 6.12.2017R.

Zakres prac obejmuje wykonanie n/w elementów do remontu odtworzeniowego palnika wg rys. III/1-136-00 (z naddatkiem) :

– rura gazowa,
– korpus cz.środkowa i zewnętrzna,
– króciec palnika.
Przewidywany termin realizacji prac: grudzień 2017 r.
Rysunki dostępne do wglądu w siedzibie HCM (w Wydziale MM).
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem prac ze strony HCM.
Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udziela Pan :
– Wiesław Cichoń tel. 32 / 2 888 444 wew. 797, tel. kom. 512403392.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
  – posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  – dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  – posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
Materiały, sprzęt oraz środki transportowe potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania palnika.
2.Koszt wymiany palnika.
3.Czas wykonania palnika.
4.Czas wymiany palnika.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie i zabudowa palnika nagrzewnicy”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)   w terminie do dnia 17.11.2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.
Zastrzegamy sobie prawo do :
-swobodnego wyboru oferty,
-negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
-zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
-unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.