Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie i wymianę stalowych koryt spływowych technologicznej instalacji PS w czasie postoju głównego w m-cu maju 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: MakroSolutions Sp. z o.o. sp.k. z Tych

Zakres prac wraz z informacjami dodatkowymi przedstawia Załącznik nr 1.

Termin realizacji prac:

dostawa koryt przed planowanym postojem w m-cu maju 2020 r.

– wymiana koryt w czasie postoju głównego w m-cu maju 2020 r.

Dokładny termin postoju zostanie podany na 14 dni przed terminem planowanych prac.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Oferent.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.          

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania zakresu prac.
 2. Termin realizacji dostawy koryt stalowych.
 3. Potwierdzenie czasu wykonania wymiany koryt stalowych.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

– Pan  Tomasz Kałmuk  tel. (32) 288 84 44 wew. 958, kom. 512403472.

– Pan Marcin Nowak     tel. (32) 288 84 44 wew. 658, kom. 512403452.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie i wymiana stalowych koryt spływowych technologicznej instalacji PS w czasie postoju głównego w m-cu maju 2020r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 12 marzec 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: