Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie i wymianę koryta spływowego z wentylatorów NEU na osadniku Dore’a.
Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY CHEMEKO Z GLIWIC.

Prace remontowe będą przebiegać na wysokości od +10,5m.
Elementy konstrukcji nośnej koryt należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
Materiały, sprzęt oraz środki transportowe potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Termin realizacji prac:
– prefabrykacja koryta spływowego: do dnia 15.05.2017r.
– wymiana koryta spływowego: postój remontowy w miesiącu czerwcu 2017 r. / 12 dni kalendarzowych.
Planowany termin postoju: 12.06.2017r. – 25.06.2017r.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dni robocze w godzinach 800 ÷ 1200 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt prefabrykacji koryt.
2.Koszt wymiany koryt.
3.Potwierdzenie czasu wykonania prac.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan ZDZISŁAW ŚLIWA tel. 2 888 444 wew. 698, kom. 512403422.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – wykonanie i wymianę koryta spływowego z wentylatorów NEU na osadniku Dore’a” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 kwietnia 2017 ra. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: