Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie i wymiana zgarniacza w osadniku Dore’a S-301- Postój Główny.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07.05.2021 r.

 Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie warsztatowe zgarniacza zgodnie z dokumentacją.
 2. Demontaż uszkodzonego zgarniacza.
 3. Montaż nowego zgarniacza.
 4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na wodę z zawartością Zn, Pb, Cd, Cl, SO4

 

Wymiana zgarniacza możliwa tylko w czasie Postoju Głównego HCM – (7 dni kalendarzowych) czerwiec 2021, po wcześniejszym wykonaniu warsztatowym.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Materiały i niezbędny sprzęt techniczny zabezpiecza Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W czasie wizji lokalnej udostępniona będzie dokumentacja techniczna.

 

Oferta obejmuje wszelkie prace przygotowawczo-technologiczne, montażowe i zakończeniowe.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie wykonania prac udzielają Panowie :

 1. Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452
 2. Pan Jan MUREK tel. 32 / 2 888 444 wew. 858, tel. kom. 506 391 661

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie i wymiana zgarniacza
w osadniku Dore’a S-301 – POSTÓJ GŁÓWNY 2021 (Zp 23058)
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)
w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: