Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie i wymianę stalowych koryt spływowych instalacji technologicznej PS.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PREMONT SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie stalowych koryt segmentowych wraz z elementami podporowymi na zasadzie odtworzenia – 25m koryta stalowego o szerokości 400m.
2. Demontaż istniejącego skorodowanego koryta na wysokości około 10m.
3. Montaż nowego koryta.
4. Wykonanie nowego połączenia koryta południowego z korytem północnym.
5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych zabudowanych konstrukcji.
6. Uprzątnięcie złomu z miejsca pracy i przewiezienie go w miejsce wskazane przez HCM S.A.

Dokumentacja techniczna dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PM.
Termin realizacji prac:
• wymiana koryt : w czasie postoju technologicznego w miesiącu czerwcu 2017 r. Planowany termin postoju: 12.06.2017r. ÷ 25.06.2017r.
• prefabrykacja koryt : do dnia 09.06.2017r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Uwaga:
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania w/w prac.
2. Potwierdzenie czasu realizacji prac zgodnie z zapytaniem ofertowym.
3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan MARCIN NOWAK tel. (32) 288 84 44 wew. 462, kom. 512 403 452.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie i wymiana stalowych koryt spływowych instalacji technologicznej PS” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 21 kwietnia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.