Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie i montaż nowych schodów prowadzących do suwnicy nr 1 w hali ORO.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: HKS ODRA SP. Z O.O. Z MIASTECZKA ŚLĄSKIEGO

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 03.07.2019

Zakres prac zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.        

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Kosztorys ofertowy.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Warunki i czas trwania gwarancji.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan  Jarosław Grabolus  tel. (32) 288 84 44 wew. 542, kom. 539 735 663.

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

  1.   posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
  2.   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
  3.   posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie i montaż nowych schodów prowadzących do suwnicy nr 1 w hali ORO” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria ogólna) w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r. godz. 1200.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załącznik: zakres prac