Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie fundamentu pod piec indukcyjny wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : A1 PROJEKT SP. Z O.O. Z BYTOMIA.

UWAGA: PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 08.08.2017R.

Zakres prac został ujęty w dokumentacji technicznej – PT : 34-10-467-R00 pod nazwą: „Fundamenty pod piec indukcyjny wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi” opracowanej przez Biuro Projektów BIPROMET S.A. Katowice.
Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PRI w dni robocze w godz. 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. Inwestor dysponuje przedmiarem prac który może udostępnić oferentowi – przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy w przygotowaniu oferty.

Ogólny zakres prac obejmuje:
1. Skucie istniejącej posadzki w miejscu wykonania fundamentu;
2. Wykop pod fundament wraz z wzmocnieniem gruntu (iniekcja) pod istniejącymi
fundamentami;
3. Wykonanie fundamentu wraz z izolacjami;
4. Uporządkowanie terenu.

Przewidywany termin realizacji prac: sierpień/wrzesień 2017 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.
Rozliczenie prac nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres prac.
Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.
Uwaga:
Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach ujętych powyżej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania w/w prac, który winien wynikać z załączonego kosztorysu ofertowego.
2. Termin realizacji prac – określenie minimalnego czasu wykonania całego zakresu.
3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Mirosław Bichalski tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438 oraz Dominik Helisz tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415
Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie fundamentu pod piec indukcyjny wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 24 lipca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.