Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z wykonaniem projektu technicznego remontu części żelbetowej osadnika DORE’A nr 2.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KMD DIAGNOSTYKA BUDOWLI z Ożarowa Mazowieckiego

Termin realizacji: I kwartał 2020 roku.

Zakres prac projektowych obejmuje:

 1. Wykonanie inwentaryzacji.
 2. Wykonanie badań stanu technicznego konstrukcji żelbetowej.
 3. Opracowanie technologii naprawy.
 4. Opracowanie dokumentacji naprawy w oparciu o zaproponowaną technologię.
 5. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu.

Dokumentację projektową należy wykonać w 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac projektowych.
 2. Czas opracowania projektu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Referencje

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 • ze strony wydziału PM Pan Tomasz Kałmuk 32/ 2888444 wew. 958; kom 512 403 472,
 • ze strony działu PRI, inspektor nadzoru budowlanego Pan Jarosław Grabolus kom. 539 735 663.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z wykonaniem projektu technicznego remontu części żelbetowej osadnika DORE’A nr 2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 7.02.2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.