Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie ekspertyzy technicznej torowiska suwnicy hakowej Q=5T na wydziale PSK (nad mieszalnikiem II stopnia)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ELSUW Dariusz Pająk z Radzionkowa

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarto w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: 26.05.2023 r.  

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały i sprzęt potrzebny do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Wymagane będzie wykorzystanie usług alpinistycznych.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy wydziału PSK w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Prace będą odbywać się:

 1. na czynnych ciągach komunikacyjnych wydziału PSK
 2. w pobliżu pracującego bębna mieszalnika II stopnia
 3. w pobliżu czynnego szynoprzewodu zasilającego suwnicę na wydziale PSK
 4. na wydziale PSK w środowisku o podwyższonym zapyleniu i w styczności z metalami ciężkimi.

 

Wykonawca będzie zobowiązany do pracy w sposób uzgodniony z Zamawiającym aby nie doprowadzić do przerw w pracy wydziału PSK.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Opracowanie ekspertyzy należy wykonać w 3 egzemplarzach (papierowych) oraz w jednym egzemplarzu elektronicznym na nośniku cyfrowym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem ich prowadzenia.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale PSK.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Uprawnienia i referencje potwierdzające zdolność firmy na wykonania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają

 1. PAN SZYMON NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415 – branża budowlana e‑mail:szniemiec@hcm.com.pl
 2.  PAN JAKUB KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451 – branża mechaniczna e-mail:jkud@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ekspertyzy technicznej torowiska suwnicy hakowej Q=5T na wydziale PSK (nad mieszalnikiem II stopnia) (Zp 33340)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10.05.2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: