Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie ekspertyzy technicznej torowiska jezdnego od strony zachodniej, wciągników lejniczych Q=6,3T na wydziale ORC

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.03.2023 r. do godz. 14:00

Zakres prac wraz z uwagami zawarto w Załączniku nr 1

Przewidywany termin realizacji: 30.04.2023 r.  

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt (zwyżka, dźwig) oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Prace będą odbywać się:

 1. na czynnych ciągach komunikacyjnych wydziału ORC
 2. w pobliżu czynnego szynoprzewodu zasilającego wciągniki lejnicze
 3. na wydziale ORC w środowisku o podwyższonej temperaturze, zapyleniu i styczności z metalami ciężkimi

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Opracowanie ekspertyzy należy wykonać w 3 egzemplarzach (papierowych) oraz w jednym egzemplarzu elektronicznym na nośniku cyfrowym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem ich prowadzenia.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale ORC.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Uprawnienia i referencje potwierdzające zdolność firmy na wykonania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan SZYMON NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510105415 – branża budowlana e‑mail:szniemiec@hcm.com.pl
 2. Pan JAKUB KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512403451 – branża mechaniczna e-mail:jkud@hcm.com.pl

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ekspertyzy technicznej torowiska jezdnego od strony zachodniej, wciągników lejniczych Q=6,3T na wydziale ORC (32125)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: