Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie ekspertyzy technicznej torowiska belki wschodniej, wciągników lejniczych Q=6,3T na wydziale ORC

 

Zakres prac wraz z uwagami zawarto w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: 30.04.2023 r.  

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt (zwyżka, podnośnik, dźwig) oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Według uznania Wykonawcy może zaistnieć potrzeba wykorzystania usług alpinistycznych.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

Prace będą odbywać się:

 1. na czynnych ciągach komunikacyjnych wydziału ORC
 2. w pobliżu czynnego szynoprzewodu zasilającego wciągniki lejnicze
 3. na wydziale ORC w środowisku o podwyższonej temperaturze, zapyleniu i styczności z metalami ciężkimi

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Opracowanie ekspertyzy należy wykonać w 3 egzemplarzach (papierowych) oraz w jednym egzemplarzu elektronicznym na nośniku cyfrowym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 • W cenie należy ująć pracę podnośnika samojezdnego elektrycznego.
 1. Czas wykonania całości prac wraz z harmonogramem ich prowadzenia.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z specyfiką i warunkami pracy na wydziale ORC.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Uprawnienia i referencje potwierdzające zdolność firmy na wykonania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. PAN SZYMON NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415 – branża budowlana e‑mail:szniemiec@hcm.com.pl
 2. PAN JAKUB KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451 – branża mechaniczna e-mail:jkud@hcm.com.pl

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ekspertyzy technicznej torowiska belki wschodniej, wciągników lejniczych Q=6,3T na wydziale ORC (Zp 32675)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 4.04.2023 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: