Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie ekspertyzy konstrukcji nośnej przenośnika gąsek maszyny odlewniczej nr 1

 Zakres prac wraz z uwagami zawarto w Załączniku nr 1

 Przewidywany termin dostarczenia raportu z ekspertyzy: 09.06.2023 r.  

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały oraz sprzęt potrzebny do wykonania ekspertyzy zapewnia Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany
jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania ekspertyzy.
 2. Czas wykonania ekspertyzy.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

 Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

PAN DENIS ALEKSA kom. 883 845 143

e‑mail:daleksa@hcm.com.pl

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ekspertyzy konstrukcji nośnej przenośnika gąsek maszyny odlewniczej nr 1 (Zp 33280)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 12 czerwiec 2023 r. godz. 1400

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Załacznik-nr-1