Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz metrologicznej, przedstawienie do akceptacji projektu i kosztu remontu wagi kolejowej według załączonego zakresu.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALNYCH „TORFBUD” DAWID SZOPA Z CHORZOWA.

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 21.04.2017R.

Zakres prac:
1) Naprawa konstrukcji betonowej (fundamentów) oraz elementów stalowych.
2) Odłączenie i likwidacja krótkiego pomostu oraz zmiana nośności wagi ze 150 ton na 100 ton.
3) Wymiana obecnego miernika wagowego na miernik Rhewa 82 Comfort.
4) Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej i torów pomiarowych.
5) Kompleksowa wymiana tensometrów.
6) Legalizacja wagi.

Ewentualny optymalny termin realizacji prac remontowych: 12-23.06.2017r.
Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan MAREK PLUTA tel. (32) 288 84 44 wew. 666

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz metrologicznej, przedstawienie do akceptacji projektu i kosztu remontu wagi kolejowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 18 kwietnia 2017 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.