Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji nośnej jezdni podsuwnicowej wraz ze słupami nośnymi i przęsłami wsporczymi oraz wieży prowadzącej kubłów załadowczych.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DL USŁUGI W BUDOWNICTWIE Łukasz Drobiec z Mysłowic

Zakres ekspertyzy technicznej, przedstawia Załącznik nr 1.

 

Termin realizacji prac: grudzień 2021 rok / styczeń 2022 rok.

Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest
do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania ekspertyzy.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Warunki płatności.
 5. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień do realizacji tego typu prac.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan SZYMON NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 510 105 415.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie ekspertyzy budowlanej konstrukcji nośnej jezdni podsuwnicowej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie
do dnia 17 grudnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: