Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie, dostawę i wymianę bębna płaszcza stalowego i ramy zespołu napędowego mieszalnika Io, zgodnie z zakresem prac – Załącznik nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY – P.B.P.P. „PIEC-BUD” Z LEGNICY.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 09.03.2017R.

Termin realizacji prac: do dnia 27.05.2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Technologia remontu powinna uwzględnić wszystkie prace przygotowawcze do demontażu
i ponownego montażu ww. zespołów.
Dokumentacja techniczna do wglądu na etapie ofertowania w wydziale PM.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od pon. do pt w godz. 8.00 do 12.00.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w rozbiciu na poszczególne punkty zakresu prac (Załącznik nr 1).
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i termin gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Zbigniew Kołaczek tel. 32/2 888 444 wew. 798.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie, dostawę i wymianę bębna płaszcza stalowego i ramy zespołu napędowego mieszalnika Ist.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 02 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: