Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie, dostawę i wymianę chłodnicy kwasu Ø800, nr rys. J/PSKII-005-1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : „PIEC-BUD” SP. Z O.O. Z WROCŁAWIA.

Termin realizacji prac: do dnia 31.03.2017r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: od pon. do pt w godz. 8.00 do 12.00.
Dokumentacja rysunkowa do wglądu po dokonaniu wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego
Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac w dwóch wariantach:
– wykonanie i dostawa chłodnicy,
– wymiana chłodnicy.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Warunki i termin gwarancji.
5. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Grzegorz Dudek tel. 32/2 888 444 wew. 544.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie, dostawa i wymiana chłodnicy kwasu Ø800, nr rys. J/PSKII-005-1” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 17 stycznia 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.