Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabudowy tyglowego pieca indukcyjnego firmy Otto Junker o pojemności 10 ton.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac bez podania przyczyn

Zakres prac oraz wszelkie informacje dodatkowe zostały zawarte w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Ważność oferty minimum 60 dni.

Przewidywany termin realizacji: I – II kwartał 2024 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Czas opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z harmonogramem.
 2. Całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z wyszczególnieniem kosztów uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych, opracowania projektu budowlanego (z uwzględnieniem punktów 3-8 wymienionych w specyfikacji przedmiotu zamówienia), opracowania projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów, kosztorysów.
 3. Zakres, warunki i koszt sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac w oparciu o przedmiotową dokumentację projektowo – kosztorysową.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
 5. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Referencje potwierdzające wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w podobnym zakresie.
 8. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 850; kom. 539 735 663
 2. Pan Krzysztof Nowak tel. (32) 288 84 44 wew. 346; kom. 512 403 391

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabudowy tyglowego pieca indukcyjnego firmy Otto Junker o pojemności 10 tonnależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 15 listopada 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.