Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej nowej konstrukcji wsporczej bębnowego filtra próżniowego”

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: BUD-PROJEKT Z CHORZOWA

Termin realizacji: III kwartał 2019 r.

Zakres prac projektowych powinien obejmować:

 1. Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej nowej konstrukcji wsporczej bębnowego filtra próżniowego o masie 16 ton wbudowanej w istniejący budynek rozdrabialni.
 2. Wykonanie projektów wykonawczych w ilości 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. na CD.
 3. Opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego (w 1 egz. + 1CD).

 

Dokumentację projektową  należy dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.           

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Opis techniczny
 2. Koszt opracowania projektu.
 3. Czas opracowania projektu.
 4. Kosztorys ofertowy.
 5. Harmonogram prac.
 6. Warunki i forma płatności.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 8. Referencje potwierdzające wykonanie projektów o podobnym zakresie.
 9. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Marcin Nowak 32/ 2888444 wew. 658; kom 512 403 452.
 • Pan Tomasz Kałmuk 32/ 2888444 wew. 958; kom 512 403 472.
 • Pan Szymon Niemiec 32/ 2888444 wew. 638; kom 510 105 415.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji projektowej nowej konstrukcji wsporczej bębnowego filtra próżniowego”   należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 26.07.2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.