Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie dokumentacji modernizacyjnej wraz z zatwierdzeniem jej w TDT, w zakresie zastosowania lin nośnych innej konstrukcji i wytrzymałości niż obecnie zabudowane na wywrotnicy wagonowej bębnowej Q=80T na wydziale PSK.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert bez podania przyczyn

Zakres prac obejmuje:

 1. Wykonanie dokumentacji modernizacyjnej wraz z zatwierdzeniem jej w TDT, w zakresie zastosowania lin nośnych innej konstrukcji i wytrzymałości, niż obecnie zabudowane na wywrotnicy wagonowej bębnowej Q=80T na wydziale PSK. Zatwierdzona dokumentacja w w/w zakresie ma być alternatywą do obecnie stosowanych lin nośnych obecnie zabudowanych na urządzeniu. Wytypowane do zatwierdzenia liny nośne zostaną przedstawione przez Zamawiającego podczas wizji lokalnej.
 2. Przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonej przez TDT w/w dokumentacji technicznej (2 kopie papierowe + w nośnik elektroniczny).

Dokumentacja techniczna wywrotnicy wagonowej (wraz z atestami lin) do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2024 r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania dokumentacji.
 2. Czas wykonania prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Kopia uprawnień TDT na wykonanie przedmiotowych prac.
 7. Referencje.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub Kud tel. kom. 512 403 451, (w godzinach 6.00 – 14.00).

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie dokumentacji modernizacyjnej wraz z zatwierdzeniem jej w TDT, w zakresie zastosowania lin nośnych innej konstrukcji i wytrzymałości niż obecnie zabudowane na wywrotnicy wagonowej bębnowej Q=80T na wydziale PSK (Zp 36496)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.