Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Wykonanie dokumentacji modernizacji wraz z wykonaniem niezbędnej naprawy/modernizacji urządzenia NO do oddolnego rozładunku siarczku sodu o numerze BLA-LP-SS-80-001/11/2018 Nr ewidencyjny TDT 41ZN-1032.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Tubes Engineering Sp. z o.o. z Poznania

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14.04.2021 r.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 10.04.2021 r.

Do konkursu ofert mogą przystąpić jedynie podmioty gospodarcze uprawione przez TDT zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

 

W przypadku braku możliwości sporządzenia dokumentacji modernizacji urządzenia obecnie zabudowanego, wykonawca sporządzi dokumentację naprawy/modernizacji,
a następnie naprawi urządzenie w oparciu o zatwierdzoną przez TDT dokumentację.

 

Wykonana naprawa/modernizacja oraz sporządzona dokumentacja powinna spełniać wymogi TDT umożliwiające uzyskanie zgody na eksploatację urządzenia wydanej przez TDT na drodze administracyjnej.

 

Przewidywany termin realizacji: 3 miesiące od podpisania zamówienia.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi. Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania usługi zapewnia Wykonawca.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac. Podczas wizji lokalnej zostanie udostępniona dokumentacja urządzenia.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

 • Pan Jan MUREK tel. 32 / 2 888 444 wew. 858, tel. kom. 506 391 661,

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie dokumentacji modernizacji wraz z wykonaniem niezbędnej naprawy/modernizacji urządzenia NO (Zp 22604) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 25 marca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.