Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej układu odciągowego południowej strony pieca szybowego.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 22.11.2018

Lokalizacja inwestycji: Wydział Pieca Szybowego – podest żużlowania stron południowa.

Zakres prac:

Opracowanie koncepcji projektowej układu mokrej na układzie spustu strony południowej. Ewentualna przebudowa istniejącego układu mokrej wentylacji zabudowanego na stronie północnej.

Projekt koncepcyjny powinien zawierać orientacyjny koszt realizacji inwestycji.

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu umowy

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Dokumentacja obiektu oraz istniejących instalacji do wglądu podczas wizji.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt opracowania koncepcji.
  2. Czas opracowania koncepcji.
  3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
  4. Warunki i forma płatności.
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  6. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Łukasz Piełka tel. (32) 288 84 44 wew. 556, kom. 512 403 388.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawcow

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej układu odciągowego południowej strony pieca szybowego”należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 3 października 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/pl/dział/zakup-uslug

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.