Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie czyszczenia z pyłu technologicznego urządzeń dźwignicowych na wydziale PMS oraz torowisk jezdnych na wydziale PSK i PMS.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: FAST SERVICE Jakub Mól z Olkusza

Zakres prac wraz z uwagami zawarty został w Załączniku nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji: cyklicznie raz w miesiącu od sierpnia do końca 2021 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac zapewni Wykonawca.

 

Roboty będą wymagać usług alpinistycznych z uwagi na brak dojścia do torowisk i suwnic na wydziale PSK.

 

Zalegający pył technologiczny może być wilgotny i mieć konsystencję mazi z uwagi na warunku atmosferyczne. W związku z tym może zaistnieć potrzeba czyszczenia ręcznego przy użyciu szpachli, łopat itp.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.      

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac (w ofercie należy przedstawić osobną wycenę dla każdego urządzenia wraz z podaniem ceny jednostkowej za usługę)
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie czyszczenia z pyłu technologicznego urządzeń dźwignicowych na wydziale PMS oraz torowisk jezdnych na wydziale PSK i PMS (Zp 24109) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 9 lipca 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: