Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie czyszczenia tras kablowych na terenie obiektów technologicznych wydziału Pieca Szybowego (Namiarownia, Hala Dmuchaw).

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych KOSTRO z Płocka

Zakres prac obejmuje:

 1. Usunięcie osadu nagromadzonego: trasach kablowych na wszystkich wysokościach za pomocą specjalistycznego sprzętu odkurzającego.
 2. Złożenie osadu we wskazanym miejscu w pojemniku big bag.
 3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej usługi.

Termin realizacji : grudzień 2018 r.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która winna zawierać:

 1. Koszt wykonania w/w zakresu prac.
 2. Cena jednostkowa za 1m.
 3. Czas realizacji prac wraz z harmonogramem.
 4.  Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 5. Warunki i termin płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Wykaz sprzętu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Koordynator główny: Pan Łukasz Piełka  tel. 32 / 288 84 44 wew. 556, tel. kom. 512403388.

Dodatkowi koordynatorzy ze strony MA (branża elektryczna):

 • Pan Paweł Krótki tel 512 403 440
 • Pan Potempa Paweł   tel 512 403 459
 • Pan Bronisław Jaworek  tel 512 403 457

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Czyszczenie tras kablowych na terenie obiektów technologicznych wydziału Pieca Szybowego (Namiarownia, Hala Dmuchaw)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 listopada 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.