Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie badania nieniszczącego haków urządzeń dźwignicowych na wydziale PSK, PSP, ORO i ORC.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: KALLA sp. z o.o. z Katowic

 Zakres prac, w tym wykaz urządzeń dźwignicowych przewidzianych do badań wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1.

 

Przewidywany termin realizacji prac: do 31 grudnia 2022 r.  

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Badania będą wykonywane cyklicznie (co miesiąc wg. potrzeby w danym miesiącu) i rozliczane protokołami częściowymi za wykonane roboty.

 

Dokumentacja techniczna urządzeń dźwignicowych do wglądu w siedzibie Zamawiającego podczas wizji lokalnej.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami i specyfiką pracy wydziału PSK, PSP, ORO i ORC. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Koordynatorem prac.                   

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Kalkulację cenową i czas realizacji prac w odniesieniu do każdego urządzenia osobno.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się ze specyfiką i warunkami pracy na terenie HCM.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 6. Przedłożenie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonania tego typu prac.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badania haków nieniszczących urządzeń dźwignicowych (27860, 27862, 27858, 27859)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 29 marca 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: