Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie badań zawartości pyłów na potrzeby kalibracji pyłomierzy Sintrol S04 zgodnie z normą PN-Z-04030-7: 1994.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: „PROFTECH” Sp. z o.o. z Chorzowa

Zakres prac obejmuje:

 1. Przeprowadzenie badań na zawartość pyłów zgodnie z normą PN-Z-04030-7:1994.
 2. Dostarczenie wyników badań do HCM S.A.

 

Celem wykonania badań zawartości pyłów na instalacji odpylania PSK, jest kalibracji zamontowanych dwóch sztuk pyłomierzy Sintrol S304 zainstalowanych  za elektrofiltrem suchym na dwóch rurociągach Wschód oraz Zachód. Zalecane jest wykonanie 4 pomiarów, które zostaną uśrednione i wprowadzone do pyłomierza – łącznie około 8 pomiarów dla 2 sztuk pyłomierzy. Instalacja wyposażona  jest w króćce pomiarowe zgodnie z PN-Z-04030-7:1994 (M64x4mm).

 

Przewidywany termin realizacji: marzec 2024r.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności – preferowany termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do HCM (na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac).
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 5. Stosowne uprawnienia do wykonania tego rodzaju prac.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 1. Pan Sebastian Paruzel tel. (032) 288 84 44 wew. 922 kom. 512 403 447.
 2. Pan Kamil Gnacik tel. (032) 288 84 44 wew. 554 kom. 882 367 572.
 3. Pan Marek Góra tel. (032) 288 84 44 wew. 553 kom. 512 403 482.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Wykonanie badań zawartości pyłów na potrzeby kalibracji pyłomierzy Sintrol S04 zgodnie z normą PN-Z-04030-7: 1994 (Zp 37375)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 5 marca 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.