Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

 

 1. Wykonanie badań przekładników prądowych i napięciowych stacyjnych w stacji GSZ
  – 2 Linia Sowice.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Energo – Complex Sp. z o.o. z Piekar Śląskich

 

 • Badanie przekładników prądowych linii ZWAR/I110-4a – 3 szt.
 • Badanie przekładników prądowych transformatora ZWAR/I110-3a – 3 szt.
 • Badanie przekładników napięciowych CCCP/HKΦ-110-58-Y1 – 3 szt.

 

 1. Wykonanie badań przekładników prądowych i napięciowych stacyjnych w stacji GSZ
  – 2 Linia Miasteczko .

 

 • Badanie przekładników prądowych linii ZWAR/I110-4a – 3 szt.
 • Badanie przekładników prądowych transformatora ZWAR/I110-3a – 3 szt.
 • Badanie przekładników napięciowych CCCP/HKΦ-110-58-Y1 – 3 szt.

 

UWAGA: Realizacja wyżej wymienionego zakresu uzależniona od możliwości łączeniowych systemu dystrybucji energii elektrycznej w HCM, oraz operatora systemu Tauron Dystrybucja.

 

Zastrzega się możliwość odstąpienia od całości lub części realizacji w przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności.

 

Zakres prac:

 1. Uzgodnienia z Tauron Dystrybucja wszystkich formalności wraz z terminami związanymi z realizacją zadania i współpraca w tym zakresie – kompleksowa realizacja.
 2. Pobranie próbek oleju.
 3. Uzupełnienie oleju po pobraniu próbek (po obróbce próżniowej).
 4. Badanie własności fizykochemicznych oleju.
 5. Badanie stanu izolacji stałej wraz z kątem stratności i pojemnością.
 6. Badanie obwodów elektromagnetycznych: rezystancja czynna uzwojeń, charakterystyka magnesowania z punktem kolanowym, przekładnia.
 7. Pełna analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju.
 8. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonych badań i ocena stanu technicznego przekładników oraz zalecenia do dalszej eksploatacji w odniesieniu do wyników poprzednich analiz (dostępne protokoły do wglądu u Zamawiającego).

 

Przewidywany termin realizacji: główny postój remontowy czerwiec 2020 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do zsynchronizowania wykonywanych prac z pracami innych firm pracujących w rejonie przeprowadzonego remontu. Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania usługi w ujęciu jednostkowym

(rozliczenie powykonawcze od ilości pobranych i wykonanych analiz)

 1. Czas realizacji całości prac.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielą:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800,

Pana Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334


O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań przekładników prądowych i napięciowych stacyjnych (16157)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia
5 stycznia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.