Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie Badań, pomiarów specjalistycznych maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: RUDPOL-OPA Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej w następującym zakresie:

 • pomiarów środków ochrony przeciwporażeniowej,
 • badań ochrony odgromowej,
 • pomiarów oświetlenia awaryjnego i roboczego,
 • prac pomiarowych na obiektach SN,
 • lokalizacji uszkodzonych kabli i przewodów, specjalistyczne pomiary i próby napięciowe,
 • kontroli baterii akumulatorowych oraz urządzeń do ładowania baterii.

 

Zakres prac do wykonania obejmuje:

Badania i pomiary okresowe rozdzielń elektroenergetycznych,
• sprawdzania i badania aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej,
• badania eksploatacyjne i poawaryjne maszyn i urządzeń,
• badanie sprzętu ochronnego, przyrządów pomiarowych, wskaźników, olejów izolacyjnych,
• lokalizację uszkodzonych kabli i przewodów, specjalistyczne pomiary i próby napięciowe kabli 6 kV,
• badanie skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowych,
• kontrole baterii akumulatorowych oraz urządzeń do ładowania baterii akumulatorowych.

 

Przewidywany termin realizacji zadania: 12 miesięcy.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

Sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie od 16.11.2022 r. do 29.11.2022 r. w godz. 7.00 – 12.00.         

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Cenę jednostkową dla każdej pozycji wyszczególnionej w Załączniku nr 1.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 4. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Rafał OCHMAN tel. 032/2888 444 wew. 053 tel. kom. 512 403 453.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

a.     Wykażą się należytym wykonaniem usług objętej zapytaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwoma usługami w ramach jednej lub kilku umów na łączną kwotę min. 100 000,00 zł brutto wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

b.    Dysponują osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), przewidzianymi do realizacji i nadzoru robót objętych zamówieniem w ilości:
• minimum 3 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji („E”) w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupa 1 min. punkty 1,2,3,4,5,7,9,10
• minimum 3 osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku dozoru („D”) w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym dla: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych Grupa 1 min. punkty 1,2,3,4,5,7,9,10.

c.     Odbędą wizję lokalną na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” oraz zapoznają się z warunkami pracy i infrastrukturą.

d.    Zobowiążą się do udzielenia gwarancji przybycia w ciągu 24 h w dni robocze i wolne od pracy na teren HCM S.A. w celu wykonania pomiarów zleconych przez Służby Utrzymania Ruchu HCM S.A.

e.    Zobowiążą  się do wykonywania pomiarów zgodnie z harmonogramem wewnętrznym HCM S.A.

f.     Zobowiążą się do wykonania inwentaryzacji obiektów HCM S.A., które są objęte postepowaniem (Załącznik nr 2)

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań, pomiarów specjalistycznych maszyn, urządzeń, instalacji elektrycznych dla HCM S.A. ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 29 listopada 2022 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: