Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Wykonanie badań oleju transformatorów

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Zakład Pomiarowo – badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA” Sp. z o.o. z Gliwic

Transformator 110/6kV 16MVA   3szt.

Zakres prac:

  1. Pobranie próbek oleju.
  2. Badanie własności fizykochemicznych oleju wszystkich transformatorów.
  3. Pełna analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju (dla transformatorów 110/6kV).
  4. Określanie zawartości związków furanu
  5. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonych badań własności fizykochemicznych i ocena stanu technicznego oleju oraz zalecenia do dalszej eksploatacji (dla wszystkich transformatorów).
  6. Dostarczenie protokołów z przeprowadzonej analizy chromatograficznej gazów i ocena stanu technicznego oleju i zalecenia do dalszej eksploatacji (dla transformatorów 110/6 kV) w odniesieniu do wyników poprzednich analiz (protokoły do wglądu u Zamawiającego).

Termin realizacji: Lipiec – Sierpień 2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Transformatory 110/6kV 16MVA wyznaczone do badań są pod napięciem i pod obciążeniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania usługi – należy podać ceny jednostkowe (rozliczenie w oparciu o kosztorys powykonawczy uwzględniający ilość pobranych próbek i wykonanych analiz).
  2. Czas wykonania usługi.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Pozostałe warunki techniczne wykonania zamówienia.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Wykonanie badań oleju transformatorów (ZP 8204)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 23 lipca 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.